Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů definují pravidla ochrany soukromí osob využívajících Portál a registrovaných Uživatelů, zejména pravidla ochrany osobních údajů a pravidla pro ukládání a přístup k informacím na zařízeních využívajících Cookies.

Zásady ochrany osobních údajů rovněž definují pravidla pro ochranu soukromí osob, které nepoužívají Portál, ale zůstávají v právních vztazích s ForniryKamienne.pl v souvislosti s prováděním komerčních aktivit a spolupráce s dodavateli.

ForniryKamienne.pl vynakládá veškeré úsilí k zajištění přiměřeného soukromí a ochrany osobních údajů.

DEFINICE

 1. Osoba užívající Portál – fyzická osoba, která Portál užívá.
 2. Cookies – malé textové soubory umístěné na pevném disku počítače nebo jiného elektronického zařízení – trvale nebo dočasně – při návštěvě webové stránky, upozorňující server, že v minulosti byl ze stejného zařízení odeslán požadavek na danou webovou adresu.
 3. Portál – webové stránky na adrese kamennadyha.cz
 4. Zásady ochrany osobních údajů – tento dokument upravující ochranu soukromí.
 5. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úřední věstník EU L 119, s. 1).
 6. ForniryKamienne.pl – TopSet Sp. z o.o. , NIP: 6832123733, REGON: 522969323, Bogucka 15, 32-020 Wieliczka
 7. Zařízení – zařízení, pomocí kterého Uživatel a osoba užívající Portál užívá Portál, zejména počítač, mobilní telefon, tablet.
 8. Uživatel – fyzická osoba registrovaná na Portálu, mající Uživatelský účet.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. V souvislosti s provozem Portálu zpracováváme následující osobní údaje:
  1. osobní údaje Uživatelů (osoby registrované na Portálu, mající Uživatelský účet),
  1. osobní údaje osob využívajících portál (osob, které nejsou na portálu registrovány a nemají uživatelský účet, ale využívají portál.
 2. V souvislosti s provozováním obchodních aktivit a spoluprací s dodavateli mimo Portál zpracováváme následující osobní údaje:
  1. osobní údaje fyzických osob podnikajících s jediným podnikatelem ,
  1. osobní údaje fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou činnost , ale jsou v právním vztahu s ForniryKamienne.pl (například údaje osob, které nakoupily zboží v obchodech kamiennewnetrza.pl a požádaly o vystavení faktury; údaje osob, které podaly stížnosti v souvislosti s zboží/službu zakoupenou u ForniryKamienne.pl .pl),
  1. osobní údaje kontaktních osob za podnikatelské subjekty (právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity, fyzické osoby),
  1. osobní údaje osob oprávněných zastupovat subjekty provozující podnikatelskou činnost (právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů je „ForniryKamienne.pl“. Kontaktovat nás můžete mimo jiné:
  1. na e-mailové adrese: sprzedaz@kamennadyha.cz
 2. ForniryKamienne.pl vynakládá veškeré úsilí k zajištění přiměřeného soukromí a ochrany osobních údajů.

KATEGORIE, CÍLE A ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ ForniryKamienne.pl NA PORTÁLU

 1. Zpracováváme osobní údaje osob, které používají Portál a nejsou registrovanými uživateli, jako jsou:
  1. Poskytnuté při vyplňování kontaktního formuláře :
   1. datové kategorie :
    1. jméno a příjmení,
    1. emailová adresa,
    1. obsah dotazu,
   1. účel zpracování :
    1. vyřízení dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře,
   1. právní základ pro zpracování:
    1. v případě vyřizování dotazu – souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste vyjádřili, a námi sledované oprávněné účely, tedy zajištění plné funkčnosti Portálu,
    1. v případě, že se v průběhu vyřizování dotazu ukáže, že se dotaz může týkat případného soudního procesu – zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.
   1. Poskytnuté při přihlášení k odběru newsletteru :
    1. datové kategorie :
     1. jméno a příjmení,
     1. telefonní číslo (pokud je uvedeno),
     1. název společnosti (pokud je uveden),
     1. emailová adresa,
    1. účely zpracování :
     1. marketingové a reklamní účely (zasílání newsletteru),
    1. právní základ pro zpracování:
     1. souhlas, který jste dali.
    1. Zpracováváme osobní údaje Uživatelů, kteří mají registrovaný účet na Portálu uvedené při registraci Uživatele na Portálu:
     1. datové kategorie :
      1. jméno a příjmení,
      1. Telefonní číslo,
      1. emailová adresa,
      1. přihlášení na portál,
      1. daňové identifikační číslo (pokud je uvedeno),
      1. číslo REGON (pokud je uvedeno),
      1. název společnosti (pokud je uveden),
      1. adresa bydliště/místa podnikání,
      1. údaje o detailech obchodní spolupráce s ForniryKamienne.pl,
     1. účel zpracování :
      1. poskytování služeb elektronickými prostředky v oblasti zpřístupňování obsahu shromážděného na Portálu,
      1. plnění smlouvy, jejíž jste stranou, včetně poskytování služeb spojených s vedením a obsluhou účtu na Portálu,
      1. vystavení faktury s DPH,
      1. zajištění kontaktu s námi,
      1. informovat vás o námi zavedených nebo plánovaných změnách,
      1. marketing (formulování nabídek, informování o akcích, zasílání newsletteru),
      1. účel případného určení, vyšetřování nebo obrany proti nárokům.
     1. právní základ pro zpracování:
      1. pro účely poskytování elektronických služeb v oblasti sdílení obsahu shromážděného na Portálu a realizace kupní smlouvy uzavřené na Portálu – nutnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a váš souhlas,
      1. pro účely vystavení faktury s DPH – splnění naší zákonné povinnosti,
      1. pro účely marketingu, formulace nabídek, informování o akcích, předkládání nabídky – oprávněný zájem ForniryKamienne.pl (provozování běžného podnikání) nebo souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li pro konkrétní akci vyžadován souhlas,
      1. pro účely související s informováním o změnách – naše oprávněné zájmy spočívající v zajištění plné funkčnosti Portálu,
      1. pro účely případného určení, šetření nebo obrany proti nárokům – náš oprávněný zájem na ochraně našich práv.

KATEGORIE, CÍLE A ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ ForniryKamienne.pl MIMO PORTÁL

 1. Mimo Portál zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
  1. V případě fyzických osob :
   1. datové kategorie :
    1. jméno a příjmení,
    1. podnikání,
    1. číslování,
    1. číslo REGON,
    1. obchodní adresa,
    1. Telefonní číslo,
    1. emailová adresa,
    1. údaje o podrobnostech obchodní spolupráce se Společností,
   1. účely zpracování :
    1. plnění smlouvy uzavřené s námi,
    1. kontakt související s plněním smlouvy uzavřené s námi,
    1. plnění daňových povinností (včetně vystavení faktury s DPH),
    1. marketing, formulování nabídek, informování o akcích, zadávání poptávky,
   1. právní důvody pro zpracování :
    1. pro účely smlouvy kontakt související se smlouvou – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
    1. pro účely vystavení faktury s DPH – splnění zákonné povinnosti společnosti ForniryKamienne.pl,
    1. pro účely marketingu, formulování nabídek, informování o akcích, předkládání nabídky – oprávněný zájem ForniryKamienne.pl (provozování běžného podnikání) nebo souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li pro konkrétní akci vyžadován souhlas.
   1. V případě fyzických osob, které nepodnikají :
    1. datové kategorie :
     1. jméno a příjmení,
     1. adresa,
     1. Telefonní číslo,
     1. emailová adresa,
     1. údaje o detailech obchodní spolupráce se společností,
    1. účely zpracování :
     1. plnění smlouvy uzavřené s námi,
     1. kontakt související s plněním smlouvy uzavřené s námi,
     1. plnění daňových povinností (včetně vystavení faktury s DPH),
     1. marketing, formulování nabídek, informování o akcích,
    1. právní důvody pro zpracování :
     1. pro účely smlouvy kontakt související se smlouvou – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
     1. pro účely vystavení faktury s DPH – splnění zákonné povinnosti společnosti ForniryKamienne.pl,
     1. pro účely marketingu, formulování nabídek, informování o akcích, předkládání nabídky – oprávněný zájem ForniryKamienne.pl (provozování běžného podnikání) nebo souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li pro konkrétní akci vyžadován souhlas.
    1. V případě kontaktních osob za subjekty provozující podnikatelskou činnost (právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity, fyzické osoby):
     1. datové kategorie :
      1. jméno a příjmení,
      1. Telefonní číslo,
      1. emailová adresa,
     1. účely zpracování :
      1. plnění smlouvy uzavřené s námi,
      1. kontakt související s plněním smlouvy uzavřené s námi,
      1. marketing, formulování nabídek, informování o akcích,
     1. právní důvody pro zpracování :
      1. pro účely smlouvy kontakt související se smlouvou – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
      1. pro účely marketingu, formulování nabídek, informování o akcích, předkládání nabídky – oprávněný zájem ForniryKamienne.pl (provozování běžného podnikání) nebo souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li pro konkrétní akci vyžadován souhlas.
     1. V případě osob oprávněných zastupovat podnikatelské subjekty (právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity):
      1. datové kategorie :
       1. jméno a příjmení,
       1. číslo PESEL,
      1. účely zpracování :
       1. plnění smlouvy uzavřené s námi,
       1. kontakt související s plněním smlouvy uzavřené s námi,
      1. právní důvody pro zpracování :
       1. pro účely smlouvy kontakt související se smlouvou – zpracování je nezbytné k plnění smlouvy.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše údaje budou u nás uloženy po následující období:
  1. pro účely související s poskytováním elektronických služeb v oblasti sdílení obsahu shromažďovaného na Portálu, včetně obsluhy účtu Uživatele na Portálu – smazání účtu Uživatele na Portálu, pokud neexistují jiné účely zpracování,
  1. pro účely realizace smlouvy uzavřené s námi – do promlčení všech případných nároků souvisejících se smlouvou, nejdříve však 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně související se smlouvou vypršela,
  1. pro účely vystavení faktury s DPH – 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně související se smlouvou uzavřenou s námi,
  1. pro účely marketingu, formulace nabídek, informování o akcích, podání nabídky, zasílání newsletteru – do doby účinné vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (pokud byl právním základem provozu ForniryKamienne.pl její oprávněný zájem) nebo do doby souhlas je odvolán (pokud jste na základě provozu ForniryKamienne.pl souhlas udělili),
  1. pro účely vyřizování dotazů v kontaktním formuláři nebo na Fanpage – až do ukončení vyřizování vašeho dotazu, pokud se váš dotaz netýká smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, námi nabízených produktů nebo služeb nebo jiných situací, které mohou zahrnovat případný soudní proces – poté budou vaše údaje uchovávány po dobu 10 let od obdržení vašeho dotazu,
  1. pokud jde o aktivitu na Fanpage – dokud vy nebo ForniryKamienne.pl neodstraníte účinky vaší aktivity na Fanpage.

PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Máte právo:
  1. požadovat přístup k údajům – máte právo nás požádat o jakoukoliv informaci o svých údajích,
  1. požadovat opravu údajů – když vaše údaje přestanou být platné nebo nepravdivé, po vaší žádosti je opravíme,
  1. požadovat výmaz údajů – máte právo požadovat výmaz údajů z našich databází,
  1. žádosti o omezení rozsahu zpracování – máte např. právo požadovat po nás výmaz některých vašich údajů, požadovat omezení jejich použití pouze pro určité účely nebo požadovat omezení doby, po kterou budou údaje uchovávány do nás,
  1. vznést námitku :
   1. ke zpracování údajů námi, které zpracováváme na základě toho, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných forniryKamienne.pl. Námitka by měla popisovat vaši konkrétní situaci, která odůvodňuje ukončení zpracování údajů z naší strany,
   1. pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu,
  1. přenos údajů – máte právo požadovat, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci,
  1. kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany – v tomto případě (pokud byl základem pro zpracování souhlas) Vaše údaje přestaneme zpracovávat, nebude to však mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno dne na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  1. podání stížnosti dozorovému orgánu – pokud zjistíte, že způsob, jakým Vaše údaje zpracováváme, je nesprávný, můžete podat stížnost generálnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů / předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. ForniryKamienne.pl nepoužívá automatizované rozhodování, včetně profilování. ForniryKamienne.pl používá Cookies na Portálu za podmínek popsaných níže.

SVOBODA POSKYTOVAT DATA

 1. Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Odmítnutí poskytnout údaje nezbytné k uzavření smlouvy s ForniryKamienne.pl může zabránit jejímu uzavření. Odmítnutí poskytnutí kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa) může způsobit potíže v kontaktu související s realizací smlouvy nebo vyřizováním dotazu. Ve zbývajícím rozsahu nemá odmítnutí poskytnutí údajů negativní důsledky.

ZDROJ A PŘÍJEMCI DAT

 1. Vaše údaje byly získány z následujících zdrojů :
  1. v případě údajů zpracovávaných na Portálu (osobní údaje Uživatelů a osob využívajících Portál) přímo od Vás,
  1. v případě údajů fyzických osob podnikajících v podnikání zpracovávaných mimo Portál:
   1. přímo od tebe,
   1. z veřejně dostupných zdrojů – jako jsou databáze CEIDG,
  1. v případě fyzických osob nevykonávajících podnikatelskou činnost zpracovávanou mimo Portál:
   1. přímo od tebe,
  1. v případě kontaktních osob za podnikatelské subjekty (právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity, živnostníci) zpracovávané mimo Portál:
   1. přímo od tebe,
   1. od subjektu, jehož jménem jste byli pověřeni kontaktováním,
   1. z veřejně dostupných zdrojů – jako jsou databáze KRS,
  1. v případě osob oprávněných zastupovat podnikatelské subjekty (právnické osoby, organizační složky bez právní subjektivity) zpracovávané mimo Portál:
   1. od subjektu, který jste oprávněni zastupovat,
   1. z veřejně dostupných zdrojů – jako jsou databáze KRS.
  1. Vaše údaje mohou být předány následujícím subjektům:
   1. specializované subjekty poskytující IT podporu pro naše systémy,
   1. subjekty, které nám poskytují účetní a právní služby,
   1. marketingové agentury poskytující nám služby, včetně subjektů provozujících Fanpage naším jménem,
   1. agenti provozující obchody pod značkou ForniryKamienne.pl,
   1. orgány veřejné správy,
   1. platební operátoři,
   1. subjekty spravující naše virtuální servery a poskytující nám hostingové služby,
   1. subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby,
   1. naši subdodavatelé.
  1. Vaše osobní údaje mohou být společnosti Google LLC předány mimo Evropský hospodářský prostor na základě příslušných právních záruk, což jsou standardní smluvní doložky na ochranu osobních údajů schválené Evropskou komisí.

COOKIES

 1. ForniryKamienne.pl používá na Portálu soubory cookie. Na Zařízení Uživatele a osoby používající Portál jsou po udělení souhlasu používány soubory cookie.
 2. ForniryKamienne.pl používá jak své vlastní cookies (cookies první strany), tak externí cookies (cookies třetích stran). V případě vlastních souborů cookie ForniryKamienne.pl je serverem požadujícím umístění souboru na Zařízení server ForniryKamienne.pl. V případě externích souborů cookie se jedná o server jiné webové stránky než ForniryKamienne.pl (Portál například používá soubory cookie Google Analytics ke sběru statistických údajů o aktivitě Uživatele a osoby používající Portál na Portálu, a tak zlepšit kvalitu služeb poskytovaných těmto lidem.V tomto případě je po vygenerování anonymního identifikátoru analyzován provoz Uživatelů využívajících Portál a Uživatelé, počet zobrazení Portálu, první a poslední zobrazení Portálu, čas ukončení relace a původ Uživatelů a Uživatelů Portálu se měří).
 3. V každém z výše uvedených případů jsou soubory cookie používané na Portálu pro Zařízení bezpečné.
 4. Na Portálu lze používat dva typy souborů cookie:
  1. relaci – zůstávají na Zařízení, dokud neopustí Portál nebo nevypnou software (webový prohlížeč),
  1. trvalé – zůstanou na Zařízení, dokud nebudou ručně smazány nebo po dobu stanovenou v parametrech souboru.
 5. ForniryKamienne.pl používá soubory cookie pro následující účely:
  1. ověření pravosti relace prohlížeče,
  1. optimalizace, zvýšení efektivity a zlepšení konfigurace portálu,
  1. přizpůsobení obsahu portálu preferencím,
  1. zapamatování nastavení a výběru rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo region Uživatele nebo osoby používající Portál,
  1. zapamatování historie navštívených podstránek na Portálu za účelem budoucího doporučení obsahu,
  1. identifikace parametrů Zařízení za účelem správného přizpůsobení Portálu potřebám a zdrojům,
  1. přizpůsobení dodávaného obsahu místu,
  1. generování obecných a anonymizovaných statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak široká veřejnost používá portál,
  1. zlepšení struktury a obsahu portálu.
 6. Uživatel a osoba využívající Portál jsou oprávněni způsob používání Cookies kdykoli upravit nebo je přestat používat. Za tímto účelem by měli provést příslušné změny pomocí nastavení ve webovém prohlížeči nebo pomocí konfigurace služby.
 7. Nedostatek souhlasu s používáním Cookies nebo jeho odvolání může omezit funkčnost Portálu.
 8.