Statut

DEFINICE

 1. Poštovní adresa – jméno a příjmení nebo název instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného na ulice: ulice, číslo budovy, číslo bytu nebo bytu; v případě města nečleněného na ulice: název města a číslo nemovitosti), PSČ a město.

 2. Reklamační adresa – Forniry Kamienne, Ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka

 1. Ceník doručení – nachází se pod záložkou dodací lhůty a obsahuje seznam dostupných typů doručení a jejich nákladů.

 2. Kontaktní údaje – Forniry Kamienne, Ul. Bogucka 15, 32-020 Wieliczka, email: sprzedaz@kamennadyha.cz

 1. Doručení – druh přepravní služby spolu s přepravcem a specifikací nákladů, uvedené v ceníku doručení na kamennadyha.cz/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

 2. Doklad o koupi – faktura, účet nebo účtenka vystavená v souladu se zákonem o zdanění za zboží a služeby ze dne 11. března 2004 v platném znění a dalšími platnými zákony.

 3. Produktová karta – informace o jednom produktu .

 4. Zákazník – zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak způsobilá k právním úkonům, nakupující u Prodávajícího přímo související s její obchodní nebo profesní činností.

 5. Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Kodex správné praxe – soubor pravidel chování, zejména etické a profesní normy uvedené v čl. 5 zákona o potírání nekalých tržních praktik ze dne 23. srpna 2007, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Spotřebitel – zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, nakupující u Prodávajícího.

 8. Košík – seznam produktů vyrobených z produktů nabízených v obchodě na základě volby Kupujícího.

 9. Kupující – Spotřebitel i Zákazník.

 10. Místo výdeje zboží – poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené kupujícím v objednávce.

 11. Okamžik předání věci – okamžik, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba, převezme věc do držení.

 12. Platba – způsob platby za předmět smlouvy a přepravné.

 13. Spotřebitelské právo – zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.

 1. Produkt – položka , která je předmětem objednávky

 2. Předmět smlouvy – Předmětem smlouvy jsou výrobky a dodávka.

 3. Předmět služby – předmět smlouvy.

 4. Odběrné místo – místo dodání zboží, uvedené ve výpisu poskytnutém Prodávajícím.

 5. Věc – movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

 6. Obchod – webová stránka dostupná na adrese www.kamennadyha.cz, prostřednictvím které může kupující provést objednávku.

 7. Prodejce– TopSet Sp. z o.o. , NIP: 6832123733, REGON: 522969323, Bogucka 15, 32-020 Wieliczka

 8. Bankovní účet: PLN – PL 07 1140 2004 0000 3602 8283 2155; CZK- PL 65 1140 2004 0000 3812 1727 2850; EUR: PL 24 1140 2004 0000 3912 1716 7227.
 1. Systém – soubor spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťující zpracování a ukládání dat, běžně označován jako Internet.

 2. Datum dokončení – počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na kartě produktu.

 3. Smlouva – smlouva uzavřená mimo provozovnu podnikatele nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30.5.2014 v případě spotřebitele a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 občanského zákoníku zákon ze dne 23. dubna 1964 v případě kupujících.

 4. Vada – fyzická i právní vada.

 5. Fyzická vada – neslučitelnost prodávané věci se smlouvou, zejména jde-li o:

  1. nemá vlastnosti, které by tato věc měla mít vzhledem k účelu uvedenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo místa určení;
  2. nemá vlastnosti, které prodávající spotřebiteli poskytl

  3. se nehodí k účelu, o kterém spotřebitel prodávajícího při uzavírání smlouvy informoval , a prodávající proti takovému zamýšlenému použití nevznesl námitky;

  4. byla Spotřebiteli doručena neúplná;

  5. v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedl prodávající nebo třetí osoba, za kterou prodávající odpovídá, nebo spotřebitel, který se řídil pokyny obdrženými od prodávajícího;

  6. nemá vlastnosti uváděné výrobcem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která uvádí věc na trh v rámci své podnikatelské činnosti, a osobou, která na prodávanou věc umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak. , vystupuje jako výrobce, ledaže by prodávající tato ujištění neznal nebo, soudě přiměřeně, nemohl vědět nebo nemohla ovlivnit rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud byl jejich obsah před uzavřením smlouvy opraven. smlouva.

 6. Právní vada – stav, kdy prodávaná věc je majetkem třetí osoby nebo je zatížena právem třetí osoby, a dále pokud omezení v užívání nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo rozsudku příslušného orgánu. .

 7. Objednávka – Prohlášení kupujícího o úmyslu učiněné prostřednictvím obchodu jasně specifikující: druh a množství produktů, typ dodávky, typ platby, místo výdeje zboží, údaje kupujícího a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Smlouva je uzavřena v polštině v souladu s polským právem a těmito předpisy.

 2. Místo dodání zboží musí být na území Polské republiky

 3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytnout služby a dodat zboží bez vad.

 4. Všechny ceny uváděné Prodávajícím jsou vyjádřeny v české měně a jsou hrubé ceny (včetně DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na dopravu , které jsou uvedeny v ceníku dodávky .

 5. Všechny termíny se počítají v souladu s čl. 111 občanského zákoníku, tj. lhůta vyznačená ve dnech končí uplynutím posledního dne, a je-li počátek lhůty vyznačené ve dnech událostí, nepřihlíží se k ní při výpočtu data dne, kdy k události došlo.

 6. Potvrzení, zveřejnění, konsolidace, zajištění všech podstatných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá formou:

  1. potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávky, proforma faktury, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf,

 7. Prodávající informuje o zárukách, které jsou mu známé, udělené třetími osobami na produkty v obchodě.

 8. Za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku si prodávající neúčtuje žádné poplatky a kupující nese své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí osobou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.

 9. Prodávající zajišťuje kupujícímu využívajícímu systém správný chod obchodu v těchto prohlížečích: Internet Explorer verze 7 nebo novější, Mozilla Firefox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nejnovější verzí Nainstalované verze JAVA a FLASH na obrazovkách s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který ovlivňuje fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, může mít vliv na správné zobrazení obchodu, aby bylo možné získat plnou funkčnost www.fornirykamienne. pl store, deaktivujte je všechny.

 10. Kupující může využít možnosti zapamatování si svých údajů obchodem za účelem usnadnění procesu zadávání další objednávky . Za tímto účelem by měl kupující poskytnout přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro přístup k jeho účtu. Login a heslo jsou písmena a znaky určeny kupujícím , který je povinen je uchovávat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující může kdykoli prohlížet, opravovat, aktualizovat údaje a mazat účet v obchodě .

 11. Prodávající dodržuje kodex správné praxe.

UZAVŘENÍ SMLOUVY A REALIZACE

 1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.

 2. Pro zadání objednávky by měl kupující provést minimálně následující kroky, z nichž některé se mohou mnohokrát opakovat:

  1. přidání produktu do košíku;

  2. výběr typu dopravy

  3. výběr typu platby;

  4. výběr místa předání věci;

  5. zadáním objednávky v obchodě pomocí tlačítka „Objednat s povinností platby“.

 3. K uzavření smlouvy se spotřebitelem dochází v okamžiku zadání objednávky.

 4. Vyřízení objednávky Spotřebitele splatné na dobírku probíhá okamžitě a objednávka splatná bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po připsání platby Spotřebitele na účet Prodávajícího, což by mělo proběhnout do 30 dnů od zadání objednávky, pokud Spotřebitel nemohl chybu uvést a informoval o tom Prodávajícího.

 5. K uzavření smlouvy se Zákazníkem dochází přijetím objednávky Prodávajícím, o čemž Zákazníka informuje do 48 hodin od zadání objednávky.

 6. Vyřízení objednávky zákazníka splatné na dobírku probíhá ihned po uzavření smlouvy a objednávka splatná bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po uzavření smlouvy a úhradě zákazníka je připsána na účet prodávajícího .

 7. Realizace objednávky Zákazníka může záviset na zaplacení celé nebo části hodnoty objednávky nebo získání obchodního úvěrového limitu alespoň ve výši objednávky nebo souhlasu Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (splatné dne dodávky).

 8. Odeslání předmětu smlouvy probíhá ve lhůtě uvedené na produktové kartě a u objednávek skládajících se z mnoha produktů nejdelším termínem uvedeným na produktových kartách. Lhůta začíná běžet dokončením smlouvy.

 9. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s kupujícím zvoleným prodejním dokladem zaslán kupujícím zvoleným způsobem dodání na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel je oprávněn podle čl. 27 spotřebitelského zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené ,bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona .

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne doručení věci a ke splnění lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je k dispozici na www.kamennadyha.cz/pl/i/Zwroty-odstapienie-od-umowy/7 nebo jinou formou odpovídající spotřebitelský zákon.

 1. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli e-mailem (poskytnutým v době uzavření smlouvy a dalším, pokud je uveden v předloženém prohlášení) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 2. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.

 3. Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím.

 4. Spotřebitel vrací věci, které jsou předmětem smlouvy, od které odstoupil, na vlastní náklady.

 5. Spotřebitel nenese náklady na dodání, pokud neudělil souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. smlouvy v době udělení tohoto souhlasu nebo podnikatel nedodal potvrzení v souladu s čl. 15 sec. 1 a umění. 21 odstavec 1. Spotřebitelské právo .

 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, v důsledku jejího užití nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.

 7. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání zboží, a pokud Spotřebitel si zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím. Prodávající nehradí spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s § 33 zákona o spotřebitelích.

 8. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

 9. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nedoloží jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

 10. Spotřebitel nemá podle § 38 spotřebitelského zákona právo odstoupit od smlouvy:

  1. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  2. ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

  3. ve kterém je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;

  4. ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;

  5. ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

  6. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;

  7. na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy ;

  8. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

ZÁRUKA / REKLAMACE

 1. Prodávající podle čl. 558 §1 občanského zákoníku zcela vylučuje odpovědnost vůči zákazníkům z důvodu fyzických a právních vad (záruka).

 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli podle podmínek čl. 556 občanského zákoníku a následujících za vady (záruka).

 3. Je-li u smlouvy se spotřebitelem zjištěna fyzická vada do jednoho roku ode dne dodání věci, má se za to, že existovala v době přechodu nebezpečí na spotřebitele.

 4. Spotřebitel, má-li prodávaná věc vady, může:

  1. předložit prohlášení s žádostí o snížení ceny;
  2. učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy;

ledaže prodávající neprodleně a bez zbytečného obtíží spotřebitele vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu neodstraní. Pokud však již byla věc Prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo odstranit vadu, není oprávněn věc vyměnit ani odstranit vadu.

 1. Spotřebitel může místo odstranění vady navrhované prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, pokud to není možné uvést věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebo by si to vyžádalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím. zohledňuje se závažnost zjištěné vady, jakož i nepříjemnosti, kterým by byl spotřebitel jinak vystaven.

 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada irelevantní.

 3. Má-li prodávaná věc vadu, může spotřebitel dále:

  1. požadovat výměnu věci za věc bez vad;
  2. požadovat odstranění vady.
 4. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu v přiměřené době odstranit, aniž by tím spotřebitele zbytečně obtěžoval.

 5. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku spotřebitele, pokud není možné uvést vadnou věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady oproti druhému možnému způsobu uvedení do souladu se smlouvou.

 6. Spotřebitel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadnou věc na adresu reklamace na náklady prodávajícího, a pokud to s ohledem na druh věci nebo způsob instalace znemožní doručení věci ze strany spotřebitele by bylo nadměrně obtížné, je spotřebitel povinen zpřístupnit věc prodávajícímu v místě, kde se věc nachází. V případě nesplnění závazku ze strany prodávajícího je spotřebitel oprávněn vrátit zboží na náklady a riziko prodávajícího.

 7. Náklady na výměnu nebo opravu nese Prodávající, s výjimkou situace popsané v §5 bod 10.

 8. Prodávající je povinen vadnou věc od Spotřebitele převzít v případě výměny věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.

 9. Prodávající do 14 dnů odpoví na:

  1. prohlášení o žádosti o snížení ceny;
  2. prohlášení o odstoupení od smlouvy;
  3. požaduje výměnu věci za bezvadnou;
  4. požadovat odstranění závady.

V opačném případě se má za to, že vyjádření či žádost Spotřebitele považoval za oprávněnou.

 1. Prodávající odpovídá v rámci záruky při zjištění fyzické vady do dvou let ode dne dodání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použité zboží, do jednoho roku ode dne dodání zboží. zboží spotřebiteli.

 2. Nárok spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu věci prodávané za věc bez vad se promlčí za jeden rok ode dne zjištění vady, nejdříve však za dva roky ode dne dodání věci spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc, do jednoho roku ode dne zjištění vady.předání věci Spotřebiteli.

 3. V případě, že datum spotřeby určené Prodávajícím nebo výrobcem skončí po dvou letech ode dne dodání věci Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady této věci zjištěné před tímto datem.

 4. Ve lhůtách uvedených v §5 bodech 15-17 může Spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu fyzické vady prodávané věci, a pokud Spotřebitel požadoval výměnu věci za jinou než vadné nebo odstranění vady, začíná lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o slevě z ceny neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.

 5. V případě šetření některého z práv ze záruky před soudem nebo rozhodčím soudem se do pravomocného skončení řízení přerušuje běh lhůty pro uplatnění ostatních práv, která v tomto ohledu náleží Spotřebiteli. Totéž platí pro mediační řízení, avšak lhůta pro uplatnění ostatních záručních práv vůči Spotřebiteli začíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit smír uzavřený před zprostředkovatelem nebo neúspěšným ukončením mediace.

 6. Pro uplatnění práv ze záruky za právní vady prodané věci platí §5 body 15-16 s tím, že lhůta začíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o vadě dozvěděl, a pokud se Spotřebitel o vadě dozvěděl, pouze na základě žaloby třetí osoby – ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve sporu s třetí osobou.

 7. Podal-li spotřebitel pro vadu věci prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu vznikla tím, že smlouvu uzavřel, aniž by o vadě nevěděl, i když škoda byla v důsledku okolností, za které prodávající neodpovídá, a zejména může požadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na vyzvednutí, přepravu, uskladnění a pojištění zboží, náhradu výdajů v rozsahu, v jakém je neučinil. těžit z nich a neobdrželi jejich náhradu od třetí strany a náhradu nákladů procesu. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti k nápravě škody o obecných zásadách.

 8. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění práv ze záruky, pokud prodávající vadu podvodně zamlčel.

 9. Prodávající, je-li povinen poskytnout nebo poskytnout Spotřebiteli finanční služby, je provede bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.

 10. Reklamace by měla obsahovat: údaje Kupujícího, informace o Produktu a Objednávce, popis a datum vady Produktu a požadavek Kupujícího. Kupující je dále povinen předložit originál nebo kopii Dokladu o koupi či jiného dokladu o koupi reklamovaného Produktu a reklamovaný Produkt zaslat zpět k projednání reklamace.
 11. Reklamace: v případě listinné formy – korespondenčně na adresu sídla, v případě e-mailu – na e-mail prodávajícího: sprzedaz@kamennadyha.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem databází osobních údajů poskytnutých Spotřebiteli obchodu je Prodávající.

 2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu při zadávání objednávky souhlasí s jejich zpracováním prodávajícím za účelem vyřízení objednávky. Kupující má možnost kdykoliv své osobní údaje prohlížet, opravovat, aktualizovat a mazat.

 3. Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů sloužících k plnění objednávek obchodem jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů,

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Žádné ustanovení těchto předpisů nemá za cíl porušovat práva kupujícího. Nelze to takto vykládat, protože v případě nesouladu kterékoli části předpisů s platným právem Prodávající deklaruje absolutní soulad a aplikaci tohoto zákona namísto napadeného ustanovení předpisů.

 2. O změnách předpisů a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informováni e-mailem (na e-mail uvedený při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dnů před vstupem nových předpisů v platnost. Změny budou zavedeny za účelem přizpůsobení předpisů platnému právnímu stavu.

 3. Aktuální znění předpisů je kupujícímu vždy k dispozici v záložce předpisy. Při realizaci objednávky a po celou dobu poprodejní péče o kupujícího platí pravidla jím přijatá při zadávání objednávky. S výjimkou případů, kdy to Spotřebitel shledá méně výhodným než stávající a informuje Prodávajícího o výběru aktuálního jako závazného.

 4. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí příslušná platná zákonná ustanovení. Spory, pokud spotřebitel projeví takovou vůli, se řeší mediačním řízením před Zemským inspektorátem obchodní inspekce nebo rozhodčím řízením u Zemského inspektorátu obchodní inspekce nebo rovnocennými a zákonnými metodami předběžného nebo mimosoudního řízení. řešení soudního sporu označeného Spotřebitelem. V krajním případě řeší věc místně a věcně příslušný soud.

Postup v případě příjmu palety

a případné reklamace

 1. Kupující by měl pořídit několik fotografií doručované zásilky v místě a čase doručení. Fotografie by měly být zhotoveny na více stranách palety a měly by znázorňovat skutečný stav palety a případné poškození ochranné fólie, palety, krabice nebo materiálu.
 2. Pokud k poškození popsanému v bodě 1 došlo během přepravy, MUSÍ být s kurýrem sepsán protokol o poškození při převzetí produktu. Samotný protokol by měl popsat poškození a v příslušném bodě uvést, že zásilka byla přijata s výhradami a datum protokolu by mělo být shodné s datem doručení.

 3. Pokud i přes nedostatek viditelného poškození popsaného v bodě 1, výrobek má fyzickou vadu, zákazník má možnost zahájit reklamaci. Reklamace bude vyžadovat fotodokumentaci rozbalené palety, palety při vybalování s vyznačením poškozeného materiálu a fotografie samotného materiálu po vyjmutí z palety. Při reklamaci uveďte přesné množství poškozeného materiálu a druh poškození.