Reklamační řád

Návraty

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy získáte zboží do fyzické držby nebo zboží do fyzického držení nabude vámi určená třetí osoba jiná než dopravce.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat: TopSet Forniry Kamienne o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. zprávou zaslanou e-mailem na adresu sprzedaz@kamennadyha.cz ). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy. Důsledky odstoupení od smlouvy V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností nás), bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy.

Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky.

Můžeme zadržet náhradu, dokud zboží neobdržíme nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve

Zboží nám prosím zašlete zpět nebo předejte nebo bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  • Adresát: TopSet Sp. z o.o. , NIP: 6832123733, REGON: 522969323, Bogucka 15, 32-020 Wieliczka
    , sprzedaz@kamennadyha.cz
  • Oznamuji / my * tímto oznamuji své / naše * odstoupení od smlouvy

prodej následujícího zboží / za poskytnutí následující služby * ( vyměnit zboží )

  • Datum objednávky / vyzvednutí *
  • Jméno a příjmení / Jméno / příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
  • Adresa spotřebitele
  • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
  • datum

* Odstraňte podle potřeby